logo2.gif

Co słychać w naszej szkole?

 

Witaj na naszej stronie mamy nadzieję, że Ci się spodoba.

Zapraszamy ponownie.

Zespół Szkół w Golcowej to Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Przedszkole Samorządowe.

Szkoła mieści się w budynku położonym w centrum wsi. Szkoła podstawowa użytkuje skrzydło dobudowane i ukończone w roku 1997, gimnazjum natomiast zajmuje pomieszczenia starej szkoły.

Zespół Szkół w Golcowej jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Domaradz. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Rzeszowie. 

Szkoła pracuje na jedną zmianę. Obwód szkoły podstawowej obejmuje dzieci z miejscowości Golcowa od numeru 1 do 156 i od 351 do 583, w związku z faktem, że we wsi znajduje się 2 szkoły podstawowe.

Wszyscy uczniowie realizują obowiązek szkolny.

Szkoła pragnie zapewnić swoim uczniom jak najlepszą opiekę i nadzór nad indywidualnym rozwojem jednostki. Jest ona miejscem kooperacji, ogólnej współpracy i jak najlepszego zrozumienia. 

W szkole nauczane są 2 języki obce:

Język angielski - od klasy I - VI, I - III gimnazjum,

Język niemiecki  w gimnazjum.

Uczniowie mieszkający daleko od szkoły dowożeni są autobusem gminnym. 

Baza szkolna:

Szkoła posiada 14 sal lekcyjnych oraz dwie sale dla oddziału przedszkolnego, a także stołówkę.

W 2001 roku 13 września do użytku została oddana Hala Sportowa. Jest ona wyposażona w podstawowy sprzęt sportowy. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej lub na zewnętrznym boisku do siatkówki. Wykorzystywany jest także stadion wiejski oddalony od szkoły około 1,5 km. 

W szkole funkcjonuje również kuchnia i stołówka szkolna. Została ona uruchomiona w 2002r i korzystają z niej uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Szkoła posiada trzy  pracownie komputerowe oraz centrum multimedialne. Szkoła posiada bibliotekę szkolną oraz pomieszczenie na czytelnię. Biblioteka zawiera 6112 woluminów, z czego 114 zostało włączone do zbiorów w bieżącym roku szkolnym. W roku ubiegłym biblioteka wzbogaciła się o 72 woluminy. Są to książki otrzymane w darze od likwidowanej w Przemyślu biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4. Biblioteka udostępnia zbiory uczniom we wszystkie dni nauki szkolnej. Od września 2006 r. działa świetlica szkolna. Świetlica szkolna umożliwia uczniom uczestniczenie w interesujących ich zajęciach oraz wykonywanie prac domowych. Różnorodność zajęć przeciwdziała monotonii i nudzie oraz daje dzieciom możliwość wykazania się w różnych dziedzinach. Podczas zajęć poruszane są problemy społeczne, cywilizacyjne, prowadzone są pogadanki z zakresu ekologii, zagrożeń współczesnego świata, kultury słowa i bycia, zdrowego trybu życia. Praca w świetlicy niesie pomoc między innymi w uzupełnianiu braków w wychowaniu oraz przysposabia do życia w zespole. Ze świetlicy korzystają zwłaszcza te dzieci, które w czasie wolnym od zajęć szkolnych pozbawione są opieki. Utworzono także gabinet profilaktyczny dla higienistki szkolnej. 

Free business joomla templates