logo2.gif

Co słychać w naszej szkole?

 

Witaj na naszej stronie mamy nadzieję, że Ci się spodoba.

Zapraszamy ponownie.

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej Zespołu Szkół w Golcowej

Zespół Szkół w Golcowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Zespół Szkół w Golcowej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2004-01-27.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-11-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

- załączniki w postaci skanów dokumentów np w formacie .pdf, .jpg nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

- brak opisu niektórych zdjęć lub ilustracji.

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Powody wyłączenia:

- załączniki, zdjęcia, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności itp.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=d9482f31-1c75-4a0f-b6b9-f507912c22d6

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą kontaktową jest Krzysztof Tomkiewicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134304505. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

SKARGI I ODWOŁANIA

 Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 Organ nadzorujący: Wójt Gminy Domaradz

 • Adres: 36-230 Domaradz 345
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 134347041

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

   • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Szkoła posiada dwa główne wejścia do budynku, które są częściowo przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd)

   • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind, toalet.

W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W całej części budynku nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Wejścia do toalet i same toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

   • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

   • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsce takie znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły na tym samym poziomie bez progów, schodów itp.

   • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Szkoła dopuszcza możliwość wejścia do budynku osobom z psem przewodnikiem/asystującym.

   • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

szachy_powiat01.jpg

Gościmy

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Linki do stron

 

  

 

Free business joomla templates