logo2.gif

Co słychać w naszej szkole?

 

Witaj na naszej stronie mamy nadzieję, że Ci się spodoba.

Zapraszamy ponownie.

Golcowa- to wieś leżąca we wschodniej części Pogórza Karpackiego zwanej Pogórzem Dynowskim nad niewielką, bo zaledwie 9 km liczącą, rzeką zwaną dziś Golcówką, w przeszłości zaś Łączką lub Dachówką. Obecnie wchodzi w skład gminy Domaradz należącej do powiatu brzozowskiego w województwie podkarpackim. Nazwa miejscowości pochodzi od nazwiska pierwszego sołtysa - Macieja Golcza i co najmniej do 1859 r. występowała w formie Golczowa. 

Sąsiadują z Golcową następujące wsie: od północy Gwoźnica Górna oraz Barycz a także Magierów wchodzący w skład Wesołej, od wschodu z Izdebkami, od południa z Przysietnicą, od południowego zachodu z Bliznem, od zachodu zaś z Domaradzem - siedzibą gminy obejmujące swym zasięgiem także Barycz i Golcową. 

Pod względem organizacji kościelnej Golcowa stanowi odrębną parafię (pod wezwaniem św. Barbary) wchodzącą w skład dekanatu domaradzkiego w archidiecezji przemyskiej. Na terenie wsi znajdują się dwa kościoły: parafialny (z XV w. drewniany) oraz dojazdowy, pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa (murowany z lat 1973-1981}. 

 Golcowa rozciąga się wzdłuż górnego i środkowego biegu rzeki Golcówka zarówno w jej dolinie jak i na sąsiednich wzgórzach. Łączna powierzchnia wsi wynosi 21,46 km2 i dzieli się na dwie zasadnicze części: tzn. Dół leżący w środkowym biegu Golcówki od granicy z Domaradzem do przysiółku Pod Skałą oraz ciągnącą się wzdłuż górnego biegu rzeki, aż do granicy z Przysietnicą - Różankę. Obie te części dzielą się z kolei na szereg mniejszych przysiółków (np. Nitręby, Podlas, Doboszówka, Pod Skałą, Śmiglówka, Hadamówka, Na Dziale, Nowiny, Jasna Góra, Porąbki, Kudłówka i inne). 

Budowa geologiczna terenu Golcowej, podobnie zresztą jak i całego Pogórza Karpackiego, ukształtowana została przez trzy zasadnicze czynniki: 

Zalanie obszaru całej Polski wodami morza w tzw. Erze mezozoicznej (185 - 60 mln lat temu), którego pozostałością są bardzo licznie występujące na terenie Pogórza, m.in. Golcowej grube pokłady skał osadowych: piaskowca, margla i łupku tworzących tzw. flisz - podstawowy "budulec" Pogórza Karpackiego. Ruchy górotwórcze (tzw. fałdowanie alpejskie )przypadające na tzw. trzeciorzęd (60 - 2 mln. lat temu), w wyniku których powstały m.in. całe Karpaty; wtedy też obszar Golcowej uzyskał charakter górski, w tymże czasie powstały złoża ropy naftowej w Karpatach ich Pogórzu (także w Golcowej w przysiółku Ropa). 

Zlodowacenie krakowskie (650 - 400 tysięcy lat temu), na terenie dzisiejszego Pogórza spowodowało częściową niwelację wierzchołków górskich zasypanie materiałem skalnym śródgórskich obniżeń. W efekcie proces ten doprowadził do powstania także charakterystycznych dla Pogórza rozległych, ciągnących się kilometrami wzgórz o łagodnych zboczach i spłaszczonych wierzchołkach (tzw. działów) znanych również z terenu Golcowej. "Pamiątką" po lodowcu są także ogromne pokłady gliny zwałowej oraz piasku licznie występujące na Pogórzu. 

Najwyższe wzniesienie na terenie Golcowej znajduje się na północnym skraju wsi w przysiółku Ropa i liczy sobie 479 m n.p.m., o czternaście metrów niższe jest drugie w kolejności wzniesienie położone na terenie Różanki, zwane u Gościńca. Najniższy punkt wsi liczy sobie 273m n.p.m., jest nim dno doliny Golcówki obok kościoła parafialnego. 

Współczesne procesy geologiczne, szczególnie erozja będąca wynikiem działalności wód opadowych, roztopowych także nieistniejących już cieków wodnych doprowadziły do pocięcia terenu Golcowej licznymi wąwozami (tzw. "paryjami"), niekiedy dość znacznej głębokości. Terenów leśnych na terenie Golcowej jest stosunkowo niewiele - ich łączna powierzchnia wynosi zaledwie 4,6 km2. Największy kompleks leśny ciągnie się wzdłuż granicy ze wsią Blizne - od przysiółka Nowiny po Porąbki, znacznie mniejsze znajdują się na południowym krańcu wsi, w przysiółku Podlas oraz na granicy z Magierowem (przysiółek Ropa).Łąki i pastwiska zajmują powierzchnię ok. 220 ha. W krajobrazie Golcowej przeważają pola uprawne (łączna powierzchnia 1288 ha) w ostatnich latach w związku ze spadkiem opłacalności gospodarki rolnej sporo pól leży odłogiem bądź przeznaczona jest pod zabudowę. 

Sieć rzeczną tworzy rzeka Golcówka uchodząca w Domaradzu do rzeki Stobnicy, posiadającą liczne, ale krótkie dopływy (największy - Ropa). Należą one do dorzecza Wisły oraz rozlewiska Morza Bałtyckiego. 

Free business joomla templates